..

شما اینجا هستید


دکتر رضا سمیعی فرد

استادیار، دکترای مهندسی عمران، محیط زیست


شبکه های علمی :

 ResearchGate  /  GoogleScholar


پست الکترونیک


تلفن تماس

023-33654040.

 

 

 
 
 
 
Share

موضوعات خبری