..

شما اینجا هستید

فرم ثبت نام در دوره آموزش نرم افزار OpenSees
توضیحات
برای تایید ثبت نام در دوره آموزش نرم افزار OpenSees مبلغ 1/000/000 ریال (یکصد هزار تومان) را به حساب 0110961101002 بانک ملی شعبه میدان معلم به نام مرکز تحقیقات ژئوتکنیک لرزه ای و بتن وتوانمند واریز نموده و اصل فیش واریزی را به دفتر مرکز واقع در ساختمان شماره 2 دانشکده فنی و مهندسی، طبقه دوم، اتاق 306 تحویل نمایید.

موضوعات خبری