..

شما اینجا هستید

 

 تجهیزات آزمایشگاه تکنولوژی بتن 


 • آزمایش اختلاط مکانیکی ملات های سیمان هیدرولیکی
 • آزمایش تعیین مقاومت فشاری ملات سیمان
 • آزمایش تعیین غلظت نرمال سیمان
 • آزمایش سنجش زمان گیرش سیمان با دستگاه سوزن ویگات
 • آزمایش تعیین جرم حجمی سیمان
 • آزمایش تعیین ریزی سیمان


 • آزمایش مخروط اسلامپ و صفحه فلزی مدرج
 • آزمایش J-ring
 • آزمایش V-funnel
 • آزمایش U
 • آزمایش L-box


 • دستگاه کرگیری

Share

موضوعات خبری